Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình lo g 2 ​ x + lo g 2 ​ ( x − 1 ) = 1 là

Số nghiệm của phương trình  là

  1. 3.

  2. 1.

  3. 2.

  4. 0.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Phương trìnhđã cho tương đương { x > 1 lo g 2 ​ ( x ( x − 1 ) ) = 1 ​ ⇔ { x > 1 x 2 − x − 2 = 0 ​ ⇔ x = 2.

Chọn B

Phương trình đã cho tương đương

2

Câu hỏi tương tự

Các số thực dương thỏa mãn và . Giá trị của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG