Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình x − 2 x − 1 ​ = x 2 − 4 4 ​ là:

Số nghiệm của phương trình  là:

  1. 3

  2. 0

  3. 2

  4. 1

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐK: { x − 2  = 0 x 2 − 4  = 0 ​ ⇔ x  = ± 2 x − 2 x − 1 ​ = x 2 − 4 4 ​ ⇔ ( x − 1 ) ( x 2 − 4 ) − 4 ( x − 2 ) = 0 ⇔ ( x − 2 ) ( x 2 + x − 6 ) = 0 ⇔ [ x − 2 = 0 x 2 + x − 6 = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2 ( l o ạ i ) [ x = 2 ( l o ạ i ) x = − 3 ( nh ậ n ) ​ ​ Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x = -3

ĐK: 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x = -3

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 sin ( 3 x + 4 π ​ ) = 1 + 4 sin 2 x ( 1 + cos 4 x ) ​ ( 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG