Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình 2 2 x 2 − 7 x + 5 = 1 là

Số nghiệm của phương trình  là 
 

  1. 3

  2. 2

  3. 0

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG