Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình là

Số nghiệm của phương trình 2 to the power of 2 x squared minus 7 x plus 5 end exponent equals 1 là

  1. 1

  2. 0

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là:

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là: x equals 1 semicolon space x equals 5 over 2

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG