Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình 2 2 x 2 − 7 x + 5 = 1 là

Số nghiệm của phương trình  là 


 

  1. 0

  2. 1

  3. 3

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là { 0 ; 1 }

Đáp án D

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số y = x 2 − 1 x ​ ​ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG