Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình 2 l o g 5 ​ ( x + 3 ) = x là:

Số nghiệm của phương trình là:
 

  1. 0

  2. 1

  3. 3

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Dễ thấy hàm số f ( t ) = ( 5 2 ​ ) t + 3. ( 5 1 ​ ) t nghịch biến trên R và f ( 1 ) = 1 nên phương trình (1) có nghiệm duy nhất t = 1 Với t = 1 , ta có lo g 5 ​ ( x + 3 ) = 1 ⇔ x = 2 Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 2

Đáp án B

Dễ thấy hàm số  nghịch biến trên  và nên phương trình (1) có nghiệm duy nhất

Với , ta có 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất
 

1

Câu hỏi tương tự

Hai oto khởi hành cùng 1 lúc từ địa điểm A đến địa điểm Bdài 240km. Mỗi h otô thứ nhất chạy nhanh hơn oto thứ hai 12km/h nên đến địa điểm B trước oto thứ hai là 100 phút. Tính vận tốc của mỗi oto.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG