Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình là :

Số nghiệm của phương trình  begin mathsize 16px style 2 to the power of 2 x squared minus 7 x plus 5 end exponent equals 1 end style là :

  1. 0

  2. 3

  3. 2

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

Ta có :

Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bpt sau a, b, x 2 − 3 x − 4 lo g 2 ​ ( x + 1 ) 2 − lo g 3 ​ ( x + 1 ) 3 ​ > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG