Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình lo g 2 ​ ( 3 − x ) + lo g 2 ​ ( 1 − x ) = 3 là

Số nghiệm của phương trình  là
 

  1. 1

  2. 3

  3. 0

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐK: x ≤ 1 Phương trình lo g 2 ​ ( 3 − x ) + lo g 2 ​ ( 1 − x ) = 3 ⇔ lo g 2 ​ [ ( 3 − x ) ( 1 − x ) ] = 3 ⇔ ( 3 − x ) ( 1 − x ) = 8 ⇔ x 2 − 4 x − 5 = 0 ⇔ [ x = − 1 x = 5 ​ Kết hợp với ĐK ta có nghiệm của phương trình x = − 1

ĐK: 

Phương trình 

Kết hợp với ĐK ta có nghiệm của phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức f(x) = ( x 3 − 3 x + 2 ) − 3 − 2 x ​ xác định với

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG