Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình là

Số nghiệm của phương trình  là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Cả hai nghiệm để thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy phương trình đã cho có tất cả hai nghiệm. Phương án cần chọn là A.

Điều kiện:

Cả hai nghiệm để thỏa mãn điều kiện xác định.

Vậy phương trình đã cho có tất cả hai nghiệm.

Phương án cần chọn là A.

1

Câu hỏi tương tự

Biết đồ thị hàm số và đồ thị hàm số căt nhau tại điểm . Giá trị của biểu thức là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG