Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

S ố nghi ệ m c ù a ph ươ ng tr ì nh l à

S nghim cùa phương trình square root of 3 minus x end root open parentheses x squared minus 9 x plus 20 close parentheses equals 0 là

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ i ề u ki ệ n x á c đị nh: x ≤ 3 . Khi đó ph ươ ng tr ì nh V ậ y ph ươ ng tr ì nh đã cho c ó 1 nghi ệ m.

Điu kin xác định: .

Khi đó phương trình

not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 3 minus x equals 0 end cell row cell x squared minus 9 x plus 20 equals 0 end cell end table close not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 3 text  (thỏa mān)  end text end cell row cell x equals 4 text  (không thỏa mãn).  end text end cell row cell x equals 5 text  (không thỏa mãn)  end text end cell end table close

Vy phương trình đã cho có 1 nghim.

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { 3 2 x + y ​ + x − 2 y + 1 ​ = 5 2 x − 2 y + 1 ​ − 5 x = 10 y + 9 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG