Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình là

Số nghiệm của phương trình 2 to the power of log subscript 5 open parentheses x plus 3 close parentheses end exponent equals x là

  1. 0

  2. 1

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG