Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình là

Số nghiệm của phương trình  begin mathsize 16px style 9 to the power of x space plus space 2.3 to the power of x plus 1 end exponent space minus space 7 space equals space 0 end style  

  1. 0

  2. 2

  3. 4

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Phương trình đã cho trở thành : t = 1 (nhận) hoặc t = 7 (loại) Với t = 1 thì = 1 x = 0 Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = 0

Đặt  begin mathsize 16px style t space equals space 3 to the power of x space comma space t space greater than space 0 end style

Phương trình đã cho trở thành :

  t squared space plus space 6 t space minus space 7 space equals space 0 left right double arrowt = 1 (nhận) hoặc t = 7 (loại)

Với  t = 1 thìspace 3 to the power of x = 1 left right double arrow spacex = 0

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất  x = 0

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG