Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình :

Số nghiệm của phương trình : 

begin mathsize 16px style left parenthesis log subscript 2 space 4 x right parenthesis squared space minus space 3 space log subscript square root of 2 end subscript space x space minus space 7 space equals space 0 end style  

  1. 1

  2. 3

  3. 2

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình đã cho có 2 nghiệm

Phương trình đã cho có 2 nghiệm x equals 1 half comma space x equals 8

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG