Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình cos x + 1 sin 3 x ​ =0 thuộc đoạn [2 π ;4 π ] là:

Số nghiệm của phương trình =0 thuộc đoạn [2;4] là:

  1. 7

  2. 4

  3. 5

  4. 6

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: cosx  = -1 ⇔ x  = π +k2 π (*) cos x + 1 sin 3 x ​ =0 ⇔ sin3x=0 ⇔ 3x=k π ⇔ x=k 3 π ​ x=k 3 π ​ ∈ [2 π ;4 π ] ⇒ 2 π ≤ k 3 π ​ ≤ 4 π ⇔ 6 ≤ k ≤ 12 ⇒ x ∈ { 2 π ; 3 7 π ​ ; 3 8 π ​ ; 3 π ; 3 10 π ​ ; 3 11 π ​ ; 4 π } Đối chiếu điều kiện (*) ⇒ x ∈ { 2 π ; 3 7 π ​ ; 3 8 π ​ ; 3 10 π ​ ; 3 11 π ​ ; 4 π } Vậy phương trình có 6 nghiệm

Điều kiện xác định: cosx -1x+k2 (*)

=0sin3x=03x=kx=k

x=k[2;4] 2k46k12

x

Đối chiếu điều kiện (*)x

Vậy phương trình có 6 nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập X = {1; 2; 3; 4; 5}. Hỏi từ X lập được bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 30?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG