Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của hệ phương trình là:

Số nghiệm của hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 x minus y equals negative 2 end cell row cell 6 x minus 2 y equals 2 end cell end table closelà:

  1. Hệ phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất

  2. Hệ phuong trình đã cho có vô số nghiệm

  3. Hệ phương trình đã cho vô nghiệm

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số nghiệm của phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG