Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của bất phương trình là:

Số nghiệm của bất phương trình 2 log subscript 1 half end subscript open vertical bar x minus 1 close vertical bar less than log subscript 1 half end subscript x minus 1 là:

  1. 3

  2. Vô số

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kết hợp điều kiện Bất phương trình vô nghiệm Vậy bất phương trình có vô số nghiệm thỏa mãn bài toán.

Kết hợp điều kiện rightwards double arrow Bất phương trình vô nghiệm

Vậy bất phương trình có vô số nghiệm thỏa mãn bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm đạo hàm của các hàm số sau: y = (x - 1) 2x .e 2x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG