Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghịch đảo của là A. B. C. D.

Số nghịch đảo của  fraction numerator 5 over denominator negative 7 end fractionlà 

A. 7 over 5 

B. fraction numerator negative 7 over denominator 5 end fraction 

C. 5 over 7 

D. fraction numerator negative 12 over denominator 7 end fraction

  1. 7 over 5 

  2. fraction numerator negative 7 over denominator 5 end fraction 

  3. 5 over 7 

  4. fraction numerator negative 12 over denominator 7 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Cách giải: Ta thấy: => là số nghịch đảo của ĐÁP ÁN B.

Phương pháp: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Cách giải:

Ta thấy :  fraction numerator 5 over denominator negative 7 end fraction cross times fraction numerator negative 7 over denominator 5 end fraction equals 1

=> fraction numerator negative 7 over denominator 5 end fraction là số nghịch đảo của fraction numerator 5 over denominator negative 7 end fraction 

ĐÁP ÁN B. fraction numerator negative 7 over denominator 5 end fraction

 

1

Câu hỏi tương tự

a) Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp (****) × 9 = 1234* b) Tìm số thự nhiên nhỏ nhất để khi nhân số đó với số 12345679 thì được một số gồm toàn số 6.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG