Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y equals fraction numerator x plus square root of x squared plus 1 end root over denominator x plus 1 end fraction 
 

  1. 1

  2. 3

  3. 2

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy x = 2 là phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Đáp án A: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = −1 (loại). Đáp án B : Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = 2 (nhận). Đáp án C: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = −1 (loại). Đáp án D: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = −2 (loại).

Ta thấy x = 2 là phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Đáp án A: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = −1 (loại).
Đáp án B : Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = 2 (nhận).
Đáp án C: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = −1 (loại).
Đáp án D: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = −2 (loại).
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc năm f ( x ) Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( 7 − 2 x ) + ( x − 1 ) 2 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG