Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = x − 2 3 ​ bằng

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  bằng

  1. 0

  2. 1

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Ta có: x → + ∞ lim ​ y = x → + ∞ lim ​ x − 2 3 ​ = 0 .Suy ra đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là y = 0. x → 2 + lim ​ y = x → 2 + lim ​ x − 2 3 ​ = + ∞. Suy ra đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là x = 2. Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.

Chọn D.

Ta có: . Suy ra đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là 

                Suy ra đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là 

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = x 4 + ( 3 m + 1 ) x 2 − 3 c ó ba c ự c tr ị , đồ ng th ờ i ba đ i ể m c ự c tr ị t ạ o th à nh m ộ t tam gi á c câ n c ó độ dài c ạ nh đ á y b ằ ng 3 2 ​ độ dàicạnh bên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG