Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đường thẳng đi qua điểm M(5;6) và tiếp xúc với đường tròn (C): ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 = 1 là

Số đường thẳng đi qua điểm M(5;6) và tiếp xúc với đường tròn (C): 

  1. 0.     

  2. 1.    

  3. 2.    

  4. 3. 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Đường tròn (C) có tâm I(1;2) và bán kính R=1. Ta có I M = ( 5 − 1 ) 2 + ( 6 − 2 ) 2 ​ = 4 2 ​ Ta thấy IM>R suy ra điểm M nằm ngoài đường tròn (C). Vậy qua M nằm ngoài đường tròn (C) sẽ có 2 đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (C).

Chọn C
Đường tròn (C) có tâm I(1;2) và bán kính R=1.
Ta có
Ta thấy IM>R suy ra điểm M nằm ngoài đường tròn (C).
Vậy qua M nằm ngoài đường tròn (C) sẽ có 2 đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (C).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y =f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG