Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đường thẳng điqua điểm A(0;2017) và tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x 4 - 2x 2 + 2017 là:

Số đường thẳng đi qua điểm A(0;2017) và tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x4 - 2x2 + 2017 là:
 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz, cho ba đ i ể m A(-1;2;2),B(3;-1;-2),C(-4;0;3). To ạ độ đ i ể m I tr ê n m ặ t ph ẳ ng (Oxz) sao cho bi ể u th ứ c ∣ ∣ ​ I A − 2 I B + 3 I C ∣ ∣ ​ đạ t gi á tr ị nh ỏ nh ấ t l ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG