Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đơn đặt hàng trong một ngày của một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: X 0 1 2 3 4 5 P 0,1 0, 2 0, 4 0, 1 0, 1 0, 1 Xác suất để số đơn đặt ahfng thuộc đoạn [1;4] bằng:

Số đơn đặt hàng trong một ngày của một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: 

X 0 1 2 3 4 5
P 0,1 0, 2 0, 4 0, 1 0, 1 0, 1

 

Xác suất để số đơn đặt ahfng thuộc đoạn [1;4] bằng: 

 

  1. 0, 8

  2. 0,7

  3. 0,6

  4. 0,5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.0, 8

ĐÁP ÁN A. 0, 8

1

Câu hỏi tương tự

Cần sắp xếp 6 học sinh thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho 2 học sinh và luôn đứng ở cuối hàng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG