Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đơn đặt hàng trong một ngày của một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: X 0 1 2 3 4 5 P 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 Xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1;4] bằng:

Số đơn đặt hàng trong một ngày của một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

X 0 1 2 3 4 5
P 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1

Xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1;4] bằng: 

  1. 0,8

  2. 0,7

  3. 0,6

  4. 0,5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 0,8 Xác suất đểsố đơn đặt hàngthuộc đoạn [1;4] là: P 1 = 0,2 + 0,4 + 0 1 + 0,1 = 0,8

ĐÁP ÁN A. 0,8 

Xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1;4] là: 

P1 = 0,2 + 0,4 + 0 1 + 0,1 = 0,8

1

Câu hỏi tương tự

Trong một hộp bút gồm có 8 cây bút bi, 6 cây bút chì và 10 cây bút màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG