Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số liền sau của XVIII là số nào?

Số liền sau của XVIII là số nào?

  1. XIX

  2. XVII

  3. XVIIII

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

XIX là số liền sau của XVIII. XVII là số liền trước của XVIII. Không có số XVIIII .

XIX là số liền sau của XVIII.

XVII là số liền trước của XVIII.

Không có số XVIIII.

4

Câu hỏi tương tự

Làm tròn số 5 789 đến hàng chục thì được số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG