Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức S ( t ) = A . e n , trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, S(t) là số lượng vi khuẩn có sau t phút, r là tỷ lệ tăng trưởng (r > 0), t ( tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 5 giờ có 1500 con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt 121500 con?

Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức  , trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, S(t) là số lượng vi khuẩn có sau t phút, r là tỷ lệ tăng trưởng (r > 0), t ( tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có 500 con và sau 5 giờ có 1500 con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu, số lượng vi khuẩn đạt 121500 con?

  1. 35 giờ

  2. 45 giờ

  3. 25 giờ

  4. 15 giờ

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Đổi 5 gờ =300 phút Theo giả thiết ta được Thời gian để số lượng vi khuẩn đạt 121500 con là Áp dụng công thức S ( t ) = A . e r t ta được (phút ) hay t=25 giờ

Chọn C

Đổi 5 gờ =300 phút

Theo giả thiết ta được

S left parenthesis 300 right parenthesis equals 500 times e to the power of r 300 end exponent equals 1500 not stretchy rightwards double arrow e to the power of r 300 end exponent equals 3 not stretchy rightwards double arrow 300. r equals ln invisible function application 3 not stretchy rightwards double arrow r equals fraction numerator ln invisible function application 3 over denominator 300 end fraction

Thời gian để số lượng vi khuẩn đạt 121500 con là

Áp dụng công thức  ta được

121500 equals 500 e to the power of e to the power of t fraction numerator ln invisible function application 3 over denominator 300 end fraction end exponent end exponent not stretchy rightwards double arrow e to the power of t to the power of t fraction numerator h 3 over denominator 300 end fraction end exponent end exponent equals 243 not stretchy rightwards double arrow t times fraction numerator ln invisible function application 3 over denominator 300 end fraction equals ln invisible function application 243not stretchy rightwards double arrow t equals 1500 (phút ) hay t=25 giờ

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 x 2 = 3 x − 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG