Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số? (l ần lượt trừ trái sang phải) 7 654, …, 7 656, …, …, 7 659,… .

Số? (lần lượt trừ trái sang phải)

7 654, …, 7 656, …, …, 7 659,… .

  1. 7 655; 7 655; 7 656; 7 657

  2. 7 655; 7 657; 7 658; 7 659

  3. 7 657; 7 658; 7 659; 7 660

  4. 7 655; 7 657; 7 658; 7 660

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dãy số trên là dãy số tăng dần, hai số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. 7 654, 7 655 , 7 656, 7 657 , 7 658 , 7 659, 7 660 .

Dãy số trên là dãy số tăng dần, hai số liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.

7 654, 7 655, 7 656, 7 657, 7 658, 7 659, 7 660.

1

Câu hỏi tương tự

Làm tròn số 5 789 đến hàng chục thì được số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG