Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số lỗi đánh máy trên một trang sách là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố như sau: Tính xác suất để: a) Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi b) Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi

Số lỗi đánh máy trên một trang sách là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố như sau:

Tính xác suất để:

a) Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi

b) Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Gọi A là biến cố “trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi” Suy ra A là biến có “trên trang sách có 5 lỗi” Ta có P( A )=0.1 suy ra P(A)=0,9 b) Gọi B là biên cố “trên trang sách có ít nhất 2 lỗi” Ta có : P(B) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)+ P(X = 5) =0.3+0.3+0.2+0.1=0,9

a) Gọi A là biến cố “trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi”
Suy ra là biến có “trên trang sách có 5 lỗi”
Ta có P()=0.1 suy ra P(A)=0,9
b) Gọi B là biên cố “trên trang sách có ít nhất 2 lỗi”
Ta có :
P(B) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)+ P(X = 5)
=0.3+0.3+0.2+0.1=0,9

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số có 4 chữ số được viết từ các chữ số 1, 2 , 3, 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 sao cho số đó chia hết cho 15?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG