Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số điểm chung giữa mặt cầu và mặt phẳng không thể là

Số điểm chung giữa mặt cầu và mặt phẳng không thể là 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. Vô số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu và mặt phẳng có 3 vị trí tương đối:

Mặt cầu và mặt phẳng có 3 vị trí tương đối:

1

Câu hỏi tương tự

Toạ độ giao điểm của đường thẳng là mặt phẳng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG