Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số điểm cực trị của hàm số y = x e x − e x − 2 x 2 ​ + 2 là

Số điểm cực trị của hàm số  là

  1. 1

  2. 3

  3. 0

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D = R Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên suy ra hàm số không có điểm cực trị.

Tập xác định 

Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số không có điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG