Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số điểm cực trị của hàm số y = x 4 − 4 x 2 + 5 là

Số điểm cực trị của hàm số  là
 

  1. 3

  2. 0

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định của hàm số: D = R Ta có: y ′ = 4 x 3 − 8 x y ′ = 0 ⇔ 4 x 3 − 8 x = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = − 2 ​ x = 0 x = 2 ​ ​ Bảng biến thiên Hàm số có 3 điểm cực trị

Tập xác định của hàm số: 

Ta có: 

Bảng biến thiên

Hàm số có 3 điểm cực trị
 

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG