Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số điểm cực trị của hàm số f ( x ) = ∫ 2 x x 2 ​ 1 + t 2 2 t d t ​ là

Số điểm cực trị của hàm số  là

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là F ( t ) nguyên hàm của hàm số y = 1 + t 2 2 t ​ Khi đó: Bảng biến thiên: Từ bảng biến thiên suy ra: Hàm số có 3 điểm cực trị

Gọi là  nguyên hàm của hàm số 

Khi đó: 

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra: Hàm số có 3 điểm cực trị

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số y = f ( x ) đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm được cho dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG