Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) x a ˊ c đ ị nh t r e ^ n R v a ˋ c o ˊ b ả n g x e ˊ t d a ^ ˊ u c ủ a h a ˋ m s o ^ ˊ f ′ ( x ) nh ư s a u Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 1

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C h ọ n B . V ı ˋ h a ˋ m s o ^ ˊ x a ˊ c đ ị nh t r e ^ n R v a ˋ f ′ ( x ) đ ổ i d a ^ ˊ u khi đ i q u a b o ^ ˊ n g i a ˊ t r ị − 2 , 0 , 2 , 4 n e ^ n h a ˋ m s o ^ ˊ đ a ~ c h o c o ˊ 4 đ i ể m c ự c t r ị.

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị l a ˋ đư ờ n g co n g t ro n g h ı ˋ nh v e ~ b e ^ n . T ı ˋ m s o ^ ˊ n g hi ệ m c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh f ( x + 2021 ) = 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG