Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đối của là A. B. C. D.

Số đối của fraction numerator 11 over denominator negative 14 end fractionlà 

A. negative 11 over 14

B. fraction numerator 14 over denominator negative 11 end fraction 

C. 11 over 14 

D. 14 over 11 

  1. negative 11 over 14 

  2. fraction numerator 14 over denominator negative 11 end fraction 

  3. 11 over 14 

  4. 14 over 11 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp: Số đối của phân số Cách giải: Số đối của là ĐÁP ÁN C.

Phương pháp:

Số đối của phân số a over b space l à space minus a over b left parenthesis space h o ặ c space fraction numerator negative a over denominator b end fraction space h o ặ c space fraction numerator a over denominator negative b end fraction right parenthesis 

Cách giải:

Số đối của  fraction numerator 11 over denominator negative 14 end fraction là 11 over 14 

ĐÁP ÁN C.  11 over 14 

2

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG