Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số hạng không chứa x trong khai triển là

Số hạng không chứa x trong khai triển open parentheses straight x plus 2 over straight x close parentheses to the power of 10 là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

open parentheses straight x plus 2 over straight x close parentheses to the power of 10 equals sum from straight k equals 0 to 10 of straight C subscript 10 superscript straight k. straight x to the power of straight k.2 to the power of 10 minus straight k end exponent over straight x to the power of 10 minus straight k end exponent equals sum from straight k equals 0 to 10 of straight C subscript 10 superscript straight k.2 to the power of 10 minus straight k end exponent. straight x to the power of 2 straight k minus 10 end exponent Hệ space số space không space chứa space straight x rightwards double arrow 2 straight k minus 10 equals 0 left right double arrow straight k equals 5 Hệ space số space không space chứa space straight x space là space straight C subscript 10 superscript 5.2 to the power of 5

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của m để x → 1 lim ​ x − 1 m x − m + 1 ​ − 1 ​ = 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG