Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số học sinh khối 6 của một trường chưa đến 200 học sinh. Biết rằng khi xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 thì đều thiếu 1 học sinh nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

Số học sinh khối 6 của một trường chưa đến 200 học sinh. Biết rằng khi xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 thì đều thiếu 1 học sinh nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là x (học sinh) (x ∈ N*) Theo đề bài khi xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 học sinh nên x + 1 chia hết cho 4, 5, 6. Mặt khác xếp hàng 7 thì vừa đủ nên x ⋮ 7. Mà số học sinh chưa đến 200 học sinh nên x < 200. BCNN ( 4, 5, 6 ) = 60 BC ( 4, 5, 6 ) = B ( 60 ) = { 0; 60; 120; 180; 240; … } Từ đó x + 1 ∈ { 60; 120; 180; 240; … } Do đó x ∈ { 59; 119; 179; 239; … } Mà x < 200. Nên x = 119 hoặc x = 179 Ta có 119 = 17 . 7 ; 179 không chia hết cho 7 Vậy x = 119 thích hợp Số học sinh khối 6 của trường đó là 119 học sinh.

Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là x (học sinh) (x ∈ N*)

Theo đề bài khi xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 học sinh nên x + 1 chia hết cho 4, 5, 6. Mặt khác xếp hàng 7 thì vừa đủ nên x ⋮ 7. Mà số học sinh chưa đến 200 học sinh nên x < 200.

BCNN ( 4, 5, 6 ) = 60

BC ( 4, 5, 6 ) = B ( 60 ) = { 0; 60; 120; 180; 240; … }

Từ đó x + 1 ∈ { 60; 120; 180; 240; … }

Do đó x ∈ { 59; 119; 179; 239; … }

Mà x < 200. Nên x = 119 hoặc x = 179

Ta có 119 = 17 . 7 ; 179 không chia hết cho 7

Vậy x = 119 thích hợp

Số học sinh khối 6 của trường đó là 119 học sinh. 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết : a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9 b) | x + 2 | = 341 + (-25)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG