Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giao điểm của đồ thị y = x 3 − 2 x 2 + 3 x − 2 và trục hoành là

Số giao điểm của đồ thị  và trục hoành là

  1. 1

  2. 3

  3. 0

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Phương trình hoành độ giao điểm của x 3 − 2 x 2 + 3 x − 2 với trục hoành là x 3 − 2 x 2 + 3 x − 2 = 0 ⇔ ( x − 1 ) ( x 2 − x + 2 ) = 0 ⇔ x = 1 ( d o x 2 − x + 2 > 0 , ∀ x ∈ R ) Vậy số giao điểm cần tìm là 1.

Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm của  với trục hoành là

Vậy số giao điểm cần tìm là 1.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm cực trị của các hàm số sau: y = − x 4 + 2 x 2 + 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG