Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giá trị nguyên dương của m để bất phương trình ( 2 x + 2 − 2 ​ ) ( 2 x − m ) < 0 có tập nghiệm chứa không quá 6 số nguyên là:

Số giá trị nguyên dương của m để bất phương trình có tập nghiệm chứa không quá 6 số nguyên là:

  1. 62

  2. 33

  3. 32

  4. 31

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: bất phương trình ( 2 x + 2 − 2 ​ ) ( 2 x − m ) < 0 ⇔ { 2 x + 2 − 2 ​ > 0 2 x − m < 0 ​ ∨ { 2 x + 2 − 2 ​ < 0 2 x − m > 0 ​ ⇔ { 2 x + 2 > 2 ​ 2 x < m ​ ∨ { 2 x + 2 < 2 ​ 2 x > m ​ ⇔ { x + 2 > 2 1 ​ x < lo g 2 ​ m ​ ∨ { x + 2 < 2 1 ​ x > lo g 2 ​ m ​ ⇔ { x > − 2 3 ​ x < lo g 2 ​ m ​ ∨ { x < − 2 3 ​ x > lo g 2 ​ m ​ ⇔ − 2 3 ​ < x < lo g 2 ​ m (Vì m ≥ 1 ⇒ lo g 2 ​ m ≥ 0 nên (*) vô nghiệm). Bất phương trình đã cho có tập nghiệm chứa không quá 6 số nguyên ⇔ lo g 2 ​ m ≤ 5 ⇔ m ≤ 2 5 ⇔ m ≤ 32 Mà m nguyên dương nên m ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; ...32 } Vậy có 32 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán

Ta có: bất phương trình


(Vì nên (*) vô nghiệm).
Bất phương trình đã cho có tập nghiệm chứa không quá 6 số nguyên

Mà m nguyên dương nên
Vậy có 32 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi O là tâm của hình lập phương, khi đó:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG