Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = ( m 2 − 9 ) x 4 − 2 x 2 + 1 có đúng một điểm cực trị là

Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số  có đúng một điểm cực trị là

  1. 4

  2. 3

  3. 5

  4. 7

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Xét các trường hợp: +) Nếu m 2 − 9 = 0 ⇔ m = ± 3 , ta có hàm số: y = − 2 x 2 + 1 là hàm bậc hai luôn có một cực trị nên m = ± 3 thỏa mãn. +) Nếu m 2 − 9  = 0 ⇔ m  = ± 3 , ta có hàm số: y = ( m 2 − 9 ) x 4 − 2 x 2 + 1 là hàm trùng phương có một cực trị ( m 2 − 9 ) . ( − 2 ) ≥ 0 ⇔ m 2 − 9 ≤ 0 ⇔ − 3 ≤ m ≤ 3 m ∈ Z ; m  = ± 3 ​ m ∈ { ± 2 ; ± 1 ; 0 } Kết hợp lại ta được m ∈ { ± 3 ; ± 2 ; ± 1 ± 0 } ⇒ có 7 giá trị của tham số m thỏa mãn bài toán

Chọn D

Xét các trường hợp:

+) Nếu , ta có hàm số:  là hàm bậc hai luôn có một cực trị nên  thỏa mãn.

+) Nếu , ta có hàm số:  là hàm trùng phương có một cực trị 

Kết hợp lại ta được có 7 giá trị của tham số m thỏa mãn bài toán

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số với là tham số thực. Với giá trị nào của tham số thì thỏa mãn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG