Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số gồm 2 nghìn , 1 đơn vị được viết là:

Số gồm 2 nghìn, 1 đơn vị được viết là:

  1. 2 010

  2. 2 001

  3. 2 100

  4. 1 200

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số gồm 2 nghìn , 1 đơn vị được viết là: 2 001 .

Số gồm 2 nghìn, 1 đơn vị được viết là: 2 001.

1

Câu hỏi tương tự

Làm tròn số 5 789 đến hàng chục thì được số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG