Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số dư khi chia đa thức 3 x 4 − 2 x 3 + x 2 − 2 x + 2 cho x − 2 là

Số dư khi chia đa thức  cho  là

  1. 50

  2. 34

  3. 32

  4. 30

R. Roboteacher136

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = 3 x 4 − 2 x 3 + x 2 − 2 x + 2 = 3 x 3 ( x − 2 ) + 4 x 2 ( x − 2 ) + 9 x ( x − 2 ) + 16 ( x − 2 ) + 34 = ( x − 2 ) ( 3 x 3 + 4 x 2 + 9 x + 16 ) + 34 Vậy khi chia A cho x − 2 ta được số dư là 34

Vậy khi chia A cho  ta được số dư là  34

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh các đẳng thức sau x 2 − y 2 + 1 + 2 x x 2 + y 2 + 2 x y − 1 ​ = x + 1 − y x + y − 1 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG