Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cạnh của một hình lăng trụ có thể là số nào dưới đây

Số cạnh của một hình lăng trụ có thể là số nào dưới đây

  1. 2019

  2. 2020

  3. 2021

  4. 2018

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Gọi n là số đỉnh của đa giác đáy, p là số cạnh của hình lăng trụ. Ta có: p=3.n. Suy ra p phải là một số chia hết cho 3. Vậy p =2019.

Chọn A.

Gọi n là số đỉnh của đa giác đáy, p là số cạnh của hình lăng trụ. Ta có: p=3.n. Suy ra p phải là một số chia hết cho 3. Vậy p = 2019.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi K là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) qua AK và cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại M và N. Đặt V 1 ​ = V S . A M K N ​ , V = V S . A BC D ​ . Tìm ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG