Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cạnh của khối bát diện đều là

Số cạnh của khối bát diện đều là
 

  1. 9

  2. 10

  3. 11

  4. 12

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Hình bát diện đều có 12 cạnh

Đáp án D

Hình bát diện đều có 12 cạnh
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: a . x + 1 ​ − 1 = x − x + 8 ​ ​ b . x 4 − 13 x + 36 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG