Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cạnh của hình mười hai mặt đều là

Số cạnh của hình mười hai mặt đều là

  1. 16.

  2. 12.

  3. 20.

  4. 30.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hình mười hai mặtđều có ba mươi cạnh.

Chọn D

Hình mười hai mặt đều có ba mươi cạnh.

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng . Đường thẳng tạo với mặt phẳng góc thỏa mãn . Tính thể tích khối lăng trụ trên là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG