Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cách sắp xếp 6 vị khách ngồi xung quanh một bàn tròn là:

Số cách sắp xếp 6 vị khách ngồi xung quanh một bàn tròn là:

  1. 720 ;

  2. 360;

  3. 120;

  4. 480.

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt một vị khách vào một vị trí. Sẽ có P 5 ​ cách sắp xếp vào 5 vị khách vào 5 vị trí còn lại. Mỗi cách sắp xếp ấy chính là một cách sắp xếp 6 vị khách ngồi xung quanh một bàn tròn. Bởi thế có P 5 ​ = 120 số cách sắp xếp 6 vị khách ngồi xung quanh một bàn tròn

Đặt một vị khách vào một vị trí. Sẽ có cách sắp xếp vào 5 vị khách vào 5 vị trí còn lại. Mỗi cách sắp xếp ấy chính là một cách sắp xếp 6 vị khách ngồi xung quanh một bàn tròn. Bởi thế có số cách sắp xếp 6 vị khách ngồi xung quanh một bàn tròn

1

Câu hỏi tương tự

Gọi klà số các số chã̃n gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ 6 chữ số 1,2,3,4,5,6. Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của k?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG