Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cách chia 15 học sinh thành 3 nhóm A, B, C lần lượt gồm 4, 5, 6 học sinh là:

Số cách chia 15 học sinh thành 3 nhóm A, B, C lần lượt gồm 4, 5, 6 học sinh là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Số cách chia học sinh vào nhóm A: C 15 4 ​ Số cách chia học sinh vào nhóm B: C 11 5 ​ Số cách chia học sinh vào nhóm C: C 6 6 ​ Theo quy tắc nhân ta có số cách chia 15 học sinh vào 3 nhóm là: C 15 4 ​ . C 11 5 ​ . C 6 6 ​

Chọn B.

Số cách chia học sinh vào nhóm A: 

Số cách chia học sinh vào nhóm B: 

Số cách chia học sinh vào nhóm C: 

Theo quy tắc nhân ta có số cách chia 15 học sinh vào 3 nhóm là: 

1

Câu hỏi tương tự

Hình bên dưới, đồ thị của ba hàm số ( là ba số dương khác cho trước) được vẽ trong cùng mặt phẳng tọa độ. Khẳng định nào dưới đây đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG