Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cách chọn ra một nhóm học tập gồm 3 học sinh từ 5 học sinh là

Số cách chọn ra một nhóm học tập gồm 3 học sinh từ 5 học sinh là

  1. 15.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Mỗi cách chọn 3 học sinh từ 5 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử. Suy ra số cách chọn là C 5 3 ​ .

Chọn C

Mỗi cách chọn 3 học sinh từ 5 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử.

Suy ra số cách chọn là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho , , là các số thực dương thỏa mãn , , . Tính giá trị .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG