Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 là

Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau chia hết cho 10 là

  1. 3260

  2. 3168

  3. 5436

  4. 3024

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.3024 ​​​​​​ Vì a , b , c , d , e đôi một khác nhau nên a,b,c,d khác nhau đôi một và được chọn từ các chữ số 1; 2;3;...;9 ​​​​​​​ Vậy số số thỏa mãn ycbt là A 94 = 3024 (số) ​​​​​​​

ĐÁP ÁN D. 3024 

​​​​​​

  a, b, c, d , e  đôi một khác nhau nên 

a,b,c,d khác nhau đôi một và được chọn từ các chữ số 1; 2;3;...;9​​​​​​​
Vậy số số thỏa mãn ycbt là A94= 3024 (số)​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập X = 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 7 " src="data:image/jpeg;charset=utf-8;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAtwAAABYCAYAAADGFyCOAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAABGJhU0UAAABFxpIngQAAGx1JREFUeNrtXQ+EVssbfmUlSS...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG