Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số các số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đó là hai số chẵn là: ​​​​​​​

Số các số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đó là hai số chẵn là: ​​​​​​​
  1. 15

  2. 16

  3. 18

  4. 20

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 20 Gọi ​​​​​​​ n = ab là số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đó là hai số chẵn ( a , b Î { 0, 2, 4, 6,8 } ) Xếp cho chữ số a có 4 cách Xếp cho chữ số a có 5 cách Theo qui tắc nhân có 4.5 = 20 số ​​​​​​​

ĐÁP ÁN D. 20 

Gọi ​​​​​​​n= ab là số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đó là hai số chẵn(a, bÎ{0, 2, 4, 6,8})

Xếp cho chữ số a có 4 cách

Xếp cho chữ số a có 5 cách

Theo qui tắc nhân có 4.5= 20 số

​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Một lớp có 35 học sinh. Cần chọn một đội gồm 8 học sinh đi dự đại hội đoàn cấp trên, trong đó có một trưởng đoàn, một phó đoàn, một thư kí và còn lại là các thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn học ...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG