Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình: ( m + 1 ) .1 6 x − 2 ( 2 m − 3 ) . 4 x + 6 m + 5 = 0 có hai nghiệm trái dấu là

Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình:  có hai nghiệm trái dấu là
 

  1. 4

  2. 8

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cách 1 : Đặt t = 4 x , t > 0 , phương trình đã cho trở thành : Phương trình đã cho có hai nghiệm x 1 ​ ; x 2 ​ trái dấu khi phương trình (*) có hai nghiệm t 1 ​ ; t 2 ​ thỏa mãn: 0 < t 1 ​ < 1 < t 2 ​ . Ta có bảng biến thiên : Từ bảng biến thiên, ta có phương trình (*) có hai nghiệm t 1 ​ ; t 2 ​ thỏa mãn: 0 < t 1 ​ < 1 < t 2 ​ khi − 4 < m < 1 . Vậy có hai giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bài toán là m = − 3 và m = − 2 . Cách 2 : Đặt t = 4 x , t > 0 , phương trình đã cho trở thành : Phương trình đã cho có hai nghiệm x 1 ​ ; x 2 ​ trái dấu khi phương trình (*) có hai nghiệm t 1 ​ ; t 2 ​ thỏa mãn: 0 < t 1 ​ < 1 < t 2 ​ . Điều đó xảy ra khi : Vậy có hai giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bài toán là m = − 3 và m = − 2 .

Cách 1 :

Đặt , phương trình đã cho trở thành :

Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi phương trình (*) có hai nghiệm  thỏa mãn: .

Ta có bảng biến thiên :

Từ bảng biến thiên, ta có phương trình (*) có hai nghiệm  thỏa mãn:  khi .

Vậy có hai giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bài toán là .

Cách 2 :

Đặt , phương trình đã cho trở thành :

Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi phương trình (*) có hai nghiệm thỏa mãn: .

Điều đó xảy ra khi :

Vậy có hai giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn bài toán là  và .

1

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thứcv(t)=5t+1, thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị mét. Quãng đường vật đó đi được tron...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG