Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

rong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A ( 1 ; 1 ; 3 ) , B ( − 1 ; 3 ; 2 ) , C ( − 1 ; 2 ; 3 ) .Khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng (ABC) bằng:

rong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho . Khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng (ABC) bằng:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Mp(ABC) đi qua A(1;1;3), nhận vectơ n = [ A B ; A C ] = ( 1 ; 2 ; 2 ) làm vectơ pháp tuyến có phương trình: ( A BC ) : x + 2 y + 2 z − 9 = 0 d ( O , ( A BC ) ) = 1 2 + 2 2 + 2 2 ​ ∣ 0 + 2.0 + 2.0 − 9 ∣ ​ = 3

Đáp án B

Mp(ABC) đi qua A(1;1;3), nhận vectơ  làm vectơ pháp tuyến có phương trình:


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d = 5 .Giá trị của u 4 ​ bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG